سه شنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۰
سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۰

شماره تماس ۵۳۴۰۱

-۰۲۱

phone icon ahanmarkaz

-۰۲۱

rabits ahanmarkaz.ir

می خواهید میلگرد بخرید؟ گران نخرید

توصیه ما به شما توجه به وزن بار هنگام تحویل و قیمت آن

راهنمای مراحل خرید از آهن مرکز

تماس با کارشناسان فروش مجموعه آهن مرکز و ارائه اطلاعات محصول درخواستی من جمله نوع مقاطع فولادی، برند محصول،مقدار وغیره و دریافت مشاوره تخصصی دراین رابطه

دریافت پیش فاکتور محصول در کوتاه ترین زمان( وزن مطرح شده در پیش فاکتور به صورت تقریبی است)

تاییدیه پیش فاکتور و پرداخت مبلغ پیش فاکتور به حساب شرکت

دریافت شماره ردیف و ارائه شماره تحویل گیرنده بار به مرکز ما

دریافت فاکتور نهایی و تسویه نهایی مبلغ( مبنای تسویه باسکول مبدا است. که رسید آن توسط راننده به خریدار تحویل می گردد)

منشور اخلاقی سرلوحه ماست صداقت احترام اصیل نقدپذیری رعایت انصاف تعهد اخلاقی مشاوره مؤثر

دوری از هرگونه دادوستد ناروا گران فروشی کم فروشی مغایر فروشی

قیمت رابیتس

قیمت رابیتس

نام

قیمت (تومان)

وزن(گرم)

تعداد ستون

ررابیتس ۳۲۰ گرم ۹ ستون

تماس بگیرید

۳۲۰

۹

ررابیتس ۳۵۰ گرم ۹ ستون

تماس بگیرید

۳۵۰

۹

ررابیتس ۳۶۰ گرم ۹ ستون

تماس بگیرید

۳۶۰

۹

ررابیتس ۳۷۰ گرم ۹ ستون

تماس بگیرید

۳۷۰

۹

ررابیتس ۴۰۰ گرم ۹ ستون

تماس بگیرید

۴۰۰

۹

ررابیتس ۴۲۰ گرم ۹ ستون

تماس بگیرید

۴۲۰

۹

ررابیتس ۵۱۰ گرم ۹ ستون

تماس بگیرید

۵۱۰

۹

ررابیتس ۶۰۰ گرم ۹ ستون

تماس بگیرید

۶۰۰

۹

ررابیتس ۶۵۰ گرم ۹ ستون

تماس بگیرید

۶۵۰

۹

ررابیتس ۷۰۰ گرم ۹ ستون

تماس بگیرید

۷۰۰

۹

ررابیتس ۸۰۰ گرم ۹ ستون

تماس بگیرید

۸۰۰

۹

ررابیتس ۴۶۰ گرم ۱۳ ستون

تماس بگیرید

۴۶۰

۱۳

ررابیتس ۵۰۰ گرم ۱۳ ستون

تماس بگیرید

۵۰۰

۱۳

ررابیتس ۵۲۰ گرم ۱۳ ستون

تماس بگیرید

۵۲۰

۱۳

ررابیتس ۵۴۰ گرم ۱۳ ستون

تماس بگیرید

۵۴۰

۱۳

رابیتس ۵۵۰ گرم ۱۳ ستون

تماس بگیرید

۵۵۰

۱۳

رابیتس ۵۶۰ گرم ۱۳ ستون

تماس بگیرید

۵۶۰

۱۳

رابیتس ۶۰۰ گرم ۱۳ ستون

تماس بگیرید

۶۰۰

۱۳

رابیتس ۶۱۰ گرم ۱۳ ستون

تماس بگیرید

۶۱۰

۱۳

رابیتس ۶۳۰ گرم ۱۳ ستون

تماس بگیرید

۶۳۰

۱۳

رابیتس ۶۵۰ گرم ۱۳ ستون

تماس بگیرید

۶۵۰

۱۳

رابیتس ۶۶۰ گرم ۱۳ ستون

تماس بگیرید

۶۶۰

۱۳

رابیتس ۶۹۰ گرم ۱۳ ستون

تماس بگیرید

۶۹۰

۱۳

رابیتس ۷۰۰ گرم ۱۳ ستون

تماس بگیرید

۷۰۰

۱۳

رابیتس ۷۱۰ گرم ۱۳ ستون

تماس بگیرید

۷۱۰

۱۳

رابیتس ۷۳۰ گرم ۱۳ ستون

تماس بگیرید

۷۳۰

۱۳

رابیتس ۷۶۰ گرم ۱۳ ستون

تماس بگیرید

۷۶۰

۱۳

رابیتس ۷۷۰ گرم ۱۳ ستون

تماس بگیرید

۷۷۰

۱۳

رابیتس ۷۹۰ گرم ۱۳ ستون

تماس بگیرید

۷۹۰

۱۳

رابیتس ۸۰۰ گرم ۱۳ ستون

تماس بگیرید

۸۰۰

۱۳

رابیتس ۸۱۰ گرم ۱۳ ستون

تماس بگیرید

۸۱۰

۱۳

رابیتس ۸۲۰ گرم ۱۳ ستون

تماس بگیرید

۸۲۰

۱۳

رابیتس ۸۳۰ گرم ۱۳ ستون

تماس بگیرید

۸۳۰

۱۳

رابیتس ۸۵۰ گرم ۱۳ ستون

تماس بگیرید

۸۵۰

۱۳

رابیتس ۸۷۰ گرم ۱۳ ستون

تماس بگیرید

۸۷۰

۱۳

رابیتس ۸۸۰ گرم ۱۳ ستون

تماس بگیرید

۸۸۰

۱۳

رابیتس ۸۹۰ گرم ۱۳ ستون

تماس بگیرید

۸۹۰

۱۳

رابیتس ۹۰۰ گرم ۱۳ ستون

تماس بگیرید

۹۰۰

۱۳

رابیتس ۹۱۰ گرم ۱۳ ستون

تماس بگیرید

۹۱۰

۱۳

رابیتس ۹۲۰ گرم ۱۳ ستون

تماس بگیرید

۹۲۰

۱۳

رابیتس ۹۳۰ گرم ۱۳ ستون

تماس بگیرید

۹۳۰

۱۳

رابیتس ۹۵۰ گرم ۱۳ ستون

تماس بگیرید

۹۵۰

۱۳

رابیتس ۹۶۰ گرم ۱۳ ستون

تماس بگیرید

۹۶۰

۱۳

رابیتس ۹۷۰ گرم ۱۳ ستون

تماس بگیرید

۹۷۰

۱۳

رابیتس ۹۸۰ گرم ۱۳ ستون

تماس بگیرید

۹۸۰

۱۳

رابیتس ۱۰۰۰ گرم ۱۳ ستون

تماس بگیرید

۱۰۰۰

۱۳

ررابیتس ۱۰۱۰ گرم ۱۳ ستون

تماس بگیرید

۱۰۱۰

۱۳

ررابیتس ۱۰۳۰ گرم ۱۳ ستون

تماس بگیرید

۱۰۳۰

۱۳

ررابیتس ۱۰۴۰ گرم ۱۳ ستون

تماس بگیرید

۱۰۴۰

۱۳

ررابیتس ۱۰۵۰ گرم ۱۳ ستون

تماس بگیرید

۱۰۵۰

۱۳

ررابیتس ۱۰۶۰ گرم ۱۳ ستون

تماس بگیرید

۱۰۶۰

۱۳

ررابیتس ۱۰۸۰ گرم ۱۳ ستون

تماس بگیرید

۱۰۸۰

۱۳

ررابیتس ۱۰۹۰ گرم ۱۳ ستون

تماس بگیرید

۱۰۹۰

۱۳

ررابیتس ۱۱۰۰ گرم ۱۳ ستون

تماس بگیرید

۱۱۰۰

۱۳

ررابیتس ۱۱۱۰ گرم ۱۳ ستون

تماس بگیرید

۱۱۱۰

۱۳

ررابیتس ۱۱۲۰ گرم ۱۳ ستون

تماس بگیرید

۱۱۲۰

۱۳

ررابیتس ۱۱۵۰ گرم ۱۳ ستون

تماس بگیرید

۱۱۵۰

۱۳

ررابیتس ۱۱۶۰ گرم ۱۳ ستون

تماس بگیرید

۱۱۶۰

۱۳

ررابیتس ۱۱۸۰ گرم ۱۳ ستون

تماس بگیرید

۱۱۸۰

۱۳

ررابیتس ۱۲۰۰ گرم ۱۳ ستون

تماس بگیرید

۱۲۰۰

۱۳

ررابیتس ۱۲۱۰ گرم ۱۳ ستون

تماس بگیرید

۱۲۱۰

۱۳

ررابیتس ۱۲۲۰ گرم ۱۳ ستون

تماس بگیرید

۱۲۲۰

۱۳

ررابیتس ۱۲۵۰ گرم ۱۳ ستون

تماس بگیرید

۱۲۵۰

۱۳

ررابیتس ۱۲۷۰ گرم ۱۳ ستون

تماس بگیرید

۱۲۷۰

۱۳

ررابیتس ۱۳۰۰ گرم ۱۳ ستون

تماس بگیرید

۱۳۰۰

۱۳

ررابیتس ۱۳۵۰ گرم ۱۳ ستون

تماس بگیرید

۱۳۵۰

۱۳

می خواهید میلگرد بخرید؟ گران نخرید

توصیه ما به شما توجه به وزن بار هنگام تحویل و قیمت آن

راهنمای مراحل خرید از آهن مرکز

تماس با کارشناسان فروش مجموعه آهن مرکز و ارائه اطلاعات محصول درخواستی من جمله نوع مقاطع فولادی، برند محصول،مقدار وغیره و دریافت مشاوره تخصصی دراین رابطه

دریافت پیش فاکتور محصول در کوتاه ترین زمان( وزن مطرح شده در پیش فاکتور به صورت تقریبی است)

تاییدیه پیش فاکتور و پرداخت مبلغ پیش فاکتور به حساب شرکت

دریافت شماره ردیف و ارائه شماره تحویل گیرنده بار به مرکز ما

دریافت فاکتور نهایی و تسویه نهایی مبلغ( مبنای تسویه باسکول مبدا است. که رسید آن توسط راننده به خریدار تحویل می گردد)

منشور اخلاقی سرلوحه ماست صداقت احترام اصیل نقدپذیری رعایت انصاف تعهد اخلاقی مشاوره مؤثر

دوری از هرگونه دادوستد ناروا گران فروشی کم فروشی مغایر فروشی

ارائه فاکتور رسمی

ضمانت (قیمت، کیفیت و درستی اوزان اعلامی)

ارسال به تمام نقاط کشور

با نازلترین قیمت

جداول وزنی

اوزان مقاطع فولادی مختلف

اینستاگرام آهن مرکز

در اینستاگرام همراه ما شوید

کانال تلگرام آهن مرکز

در تلگرام همراه ما شوید

کانال واتس اپ آهن مرکز

در واتس اپ همراه ما شوید

همکاران و تامین کنندگان بخش تولید

همکاران و تامین کنندگان بخش تولید

مجموعه آهن مرکز با نام تجاری پولاد نشان گستران فردا و با بیش از ۲۰ سال تجربه در زمینه تهیه انواع آهن آلات و مقاطع فولادی و تامین‌ مایحتاج اساسی پروژه های صنعتی و عمرانی، با سرلوحه قرار دادن منشور اخلاقی و ارائه مشاوره و کارشناسی دقیق، آماده ارائه کالا و خدمات با مناسب ترین قیمت و بالاترین کیفیت به مشتریان عزیز است. مجموعه ما با مهیا نمودن بانک اطلاعات بسیار قوی در زمینه انواع تیر آهن و هاش، انواع میلگرد، انواع ورق های صنعتی و ساختمانی، انواع پروفیل سنگین و سبک، انواع لوله های صنعتی و ساختمانی و سایر مقاطع فولادی، با شما تا انتخاب بهترین و مناسب ترین کالا همراه خواهد بود. <<اعتماد شما سرمایه ماست>>

آدرس : بازار آهن (آهن مکان) فاز نهم مرکزی دفتر فروش (آهن مرکز)


ساعات کاری: شنبه الی چهارشنبه ۸:۳۰ الی ۱۸ پنجشنبه ها: ۸:۳۰ الی ۱۳


                                    تلفن: ۵۳۴۰۱ – ۰۲۱

مجوزهای کسب و کار

logo-samandehi

تمامی حقوق این سایت برای شرکت پولاد نشان گستران فردا (آهن مرکز) محفوظ است

©۱ ۲۰۲ Ahanmarkaz