سه شنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۰
سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۰

شماره تماس ۵۳۴۰۱

-۰۲۱

phone icon ahanmarkaz

-۰۲۱

قیمت میلگرد ساده - آهن مرکز

می خواهید میلگرد بخرید؟ گران نخرید

توصیه ما به شما توجه به وزن بار هنگام تحویل و قیمت آن

راهنمای مراحل خرید از آهن مرکز

تماس با کارشناسان فروش مجموعه آهن مرکز و ارائه اطلاعات محصول درخواستی من جمله نوع مقاطع فولادی، برند محصول،مقدار وغیره و دریافت مشاوره تخصصی دراین رابطه

دریافت پیش فاکتور محصول در کوتاه ترین زمان( وزن مطرح شده در پیش فاکتور به صورت تقریبی است)

تاییدیه پیش فاکتور و پرداخت مبلغ پیش فاکتور به حساب شرکت

دریافت شماره ردیف و ارائه شماره تحویل گیرنده بار به مرکز ما

دریافت فاکتور نهایی و تسویه نهایی مبلغ( مبنای تسویه، باسکول مبدا است. که رسید آن توسط راننده به خریدار تحویل می گردد)

منشور اخلاقی سرلوحه ماست صداقت احترام اصیل نقدپذیری رعایت انصاف تعهد اخلاقی مشاوره مؤثر

دوری از هرگونه دادوستد ناروا گران فروشی کم فروشی مغایر فروشی

قیمت میلگرد ساده کارخانه های فولادی

قیمت میلگرد ساده ذوب آهن اصفهان

نام

قیمت (تومان)

آنالیز

حالت

میلگرد ۸ ذوب آهن اصفهان

تماس بگیرید

A2

شاخه ۱۲ متری

میلگرد ۱۰ ذوب آهن اصفهان

تماس بگیرید

A2

شاخه ۱۲ متری

میلگرد ۱۲ ذوب آهن اصفهان

تماس بگیرید

A3

شاخه ۱۲ متری

میلگرد ۱۴ ذوب آهن اصفهان

تماس بگیرید

A3

شاخه ۱۲ متری

میلگرد ۱۶ ذوب آهن اصفهان

تماس بگیرید

A3

شاخه ۱۲ متری

میلگرد ۱۸ ذوب آهن اصفهان

تماس بگیرید

A3

شاخه ۱۲ متری

میلگرد ۲۰ ذوب آهن اصفهان

تماس بگیرید

A3

شاخه ۱۲ متری

میلگرد ۲۲ ذوب آهن اصفهان

تماس بگیرید

A3

شاخه ۱۲ متری

میلگرد ۲۵ ذوب آهن اصفهان

تماس بگیرید

A3

شاخه ۱۲ متری

میلگرد ۲۸ ذوب آهن اصفهان

تماس بگیرید

A3

شاخه ۱۲ متری

میلگرد ۳۲ ذوب آهن اصفهان

تماس بگیرید

A3

شاخه ۱۲ متری

میلگرد ۳۴ ذوب آهن اصفهان

تماس بگیرید

A3

شاخه ۱۲ متری

میلگرد ۳۶ ذوب آهن اصفهان

تماس بگیرید

A3

شاخه ۱۲ متری

میلگرد ۳۸ ذوب آهن اصفهان

تماس بگیرید

A3

شاخه ۱۲ متری

میلگرد ۴۰ ذوب آهن اصفهان

تماس بگیرید

A3

شاخه ۱۲ متری

میلگرد ۴۵ ذوب آهن اصفهان

تماس بگیرید

A3

شاخه ۱۲ متری

قیمت میلگرد ساده کویر کاشان

نام

قیمت (تومان)

آنالیز

حالت

میلگرد ۱۰ کویر کاشان

تماس بگیرید

A2

شاخه ۱۲ متری

میلگرد ۱۲ کویر کاشان

تماس بگیرید

A2

شاخه ۱۲ متری

میلگرد ۱۴ کویر کاشان

تماس بگیرید

A3

شاخه ۱۲ متری

میلگرد ۱۶ کویر کاشان

تماس بگیرید

A3

شاخه ۱۲ متری

میلگرد ۱۸ کویر کاشان

تماس بگیرید

A3

شاخه ۱۲ متری

میلگرد ۲۰ کویر کاشان

تماس بگیرید

A3

شاخه ۱۲ متری

میلگرد ۲۲ کویر کاشان

تماس بگیرید

A3

شاخه ۱۲ متری

میلگرد ۲۵ کویر کاشان

تماس بگیرید

A3

شاخه ۱۲ متری

میلگردر ۲۸ کویر کاشان

تماس بگیرید

A3

شاخه ۱۲ متری

میلگردر ۳۲ کویر کاشان

تماس بگیرید

A3

شاخه ۱۲ متری

میلگردر ۳۴ کویر کاشان

تماس بگیرید

A3

شاخه ۱۲ متری

میلگردر ۳۶ کویر کاشان

تماس بگیرید

A3

شاخه ۱۲ متری

میلگردر ۳۸ کویر کاشان

تماس بگیرید

A3

شاخه ۱۲ متری

میلگردر ۴۰ کویر کاشان

تماس بگیرید

A3

شاخه ۱۲ متری

میلگردر ۴۵ کویر کاشان

تماس بگیرید

A3

شاخه ۱۲ متری

قیمت میلگرد ساده آیین صنعت

نام

قیمت (تومان)

آنالیز

حالت

میلگرد ۱۰ آیین صنعت

تماس بگیرید

A2

شاخه ۱۲ متری

میلگردر ۱۲ آیین صنعت

تماس بگیرید

A2

شاخه ۱۲ متری

میلگردر ۱۴ آیین صنعت

تماس بگیرید

A3

شاخه ۱۲ متری

میلگردر ۱۶ آیین صنعت

تماس بگیرید

A3

شاخه ۱۲ متری

میلگردر ۱۸ آیین صنعت

تماس بگیرید

A3

شاخه ۱۲ متری

میلگردر ۲۰ آیین صنعت

تماس بگیرید

A3

شاخه ۱۲ متری

میلگردر ۲۲ آیین صنعت

تماس بگیرید

A3

شاخه ۱۲ متری

میلگردر ۲۵ آیین صنعت

تماس بگیرید

A3

شاخه ۱۲ متری

میلگردر ۲۸ آیین صنعت

تماس بگیرید

A3

شاخه ۱۲ متری

میلگردر ۳۲ آیین صنعت

تماس بگیرید

A3

شاخه ۱۲ متری

میلگردر ۳۴ آیین صنعت

تماس بگیرید

A3

شاخه ۱۲ متری

میلگردر ۳۶ آیین صنعت

تماس بگیرید

A3

شاخه ۱۲ متری

میلگردر ۳۸ آیین صنعت

تماس بگیرید

A3

شاخه ۱۲ متری

میلگردر ۴۰ آیین صنعت

تماس بگیرید

A3

شاخه ۱۲ متری

میلگردر ۴۵ آیین صنعت

تماس بگیرید

A3

شاخه ۱۲ متری

قیمت میلگرد ساده آذرگستر سدید

نام

قیمت (تومان)

آنالیز

حالت

میلگرد ۱۰ آذرگستر سدید

تماس بگیرید

A2

شاخه ۱۲ متری

میلگردر ۱۲ آذرگستر سدید

تماس بگیرید

A2

شاخه ۱۲ متری

میلگردر ۱۴ آذرگستر سدید

تماس بگیرید

A3

شاخه ۱۲ متری

میلگردر ۱۶ آذرگستر سدید

تماس بگیرید

A3

شاخه ۱۲ متری

میلگردر ۱۸ آذرگستر سدید

تماس بگیرید

A3

شاخه ۱۲ متری

میلگردر ۲۰ آذرگستر سدید

تماس بگیرید

A3

شاخه ۱۲ متری

میلگردر ۲۲ آذرگستر سدید

تماس بگیرید

A3

شاخه ۱۲ متری

میلگردر ۲۵ آذرگستر سدید

تماس بگیرید

A3

شاخه ۱۲ متری

میلگردر ۲۸ آذرگستر سدید

تماس بگیرید

A3

شاخه ۱۲ متری

میلگردر ۳۲ آذرگستر سدید

تماس بگیرید

A3

شاخه ۱۲ متری

میلگردر ۳۴ آذرگستر سدید

تماس بگیرید

A3

شاخه ۱۲ متری

میلگردر ۳۶ آذرگستر سدید

تماس بگیرید

A3

شاخه ۱۲ متری

میلگردر ۳۸ آذرگستر سدید

تماس بگیرید

A3

شاخه ۱۲ متری

میلگردر ۴۰ آذرگستر سدید

تماس بگیرید

A3

شاخه ۱۲ متری

میلگردر ۴۵ آذرگستر سدید

تماس بگیرید

A3

شاخه ۱۲ متری

می خواهید میلگرد بخرید؟ گران نخرید

توصیه ما به شما توجه به وزن بار هنگام تحویل و قیمت آن

راهنمای مراحل خرید از آهن مرکز

تماس با کارشناسان فروش مجموعه آهن مرکز و ارائه اطلاعات محصول درخواستی من جمله نوع مقاطع فولادی، برند محصول،مقدار وغیره و دریافت مشاوره تخصصی دراین رابطه

دریافت پیش فاکتور محصول در کوتاه ترین زمان( وزن مطرح شده در پیش فاکتور به صورت تقریبی است)

تاییدیه پیش فاکتور و پرداخت مبلغ پیش فاکتور به حساب شرکت

دریافت شماره ردیف و ارائه شماره تحویل گیرنده بار به مرکز ما

دریافت فاکتور نهایی و تسویه نهایی مبلغ( مبنای تسویه، باسکول مبدا است. که رسید آن توسط راننده به خریدار تحویل می گردد)

منشور اخلاقی سرلوحه ماست صداقت احترام اصیل نقدپذیری رعایت انصاف تعهد اخلاقی مشاوره مؤثر

دوری از هرگونه دادوستد ناروا گران فروشی کم فروشی مغایر فروشی

میلگرد هارد کروم

میلگرد هارد کروم – فولاد میل کروم یا میگرد هارد کروم از دسته فولادهای سوپر آلیاژی است که در بخش­های مهمی از صنایع کاربرد گسترده …

ادامه مطلب »
میلگرد کوثر- آهن مرکز

میلگرد کوثر اهواز

میلگرد کوثر اهواز – ارخانه نورد کوثر اهواز اشاره نمود. این مجموعه علاوه بر این کارخانه، کارخانه‌های نورد تیرآهن، کارخانه نورد لوله، کارخانه

ادامه مطلب »
میلگرد بافق

میلگرد بافق یزد

میلگرد بافق یزد – یکی از معتبرترین کارخانجات در زمینه تولید این محصول، کارخانه بافق یزد است. خرید انواع میلگرد یزد….

ادامه مطلب »

میلگرد راد همدان

میلگرد راد همدان – یکی از کارخانه های مهم و با کیفیت میلگرد در سطح کشور، کارخانه راد همدان است. محصولات این کارخانه از کیفیت  و مرغوبی

ادامه مطلب »
میلگرد میانه- آهن مرکز

میلگرد میانه

میلگرد میانه – یکی از مجتمع های فولادی بسیار بزرگ و موفق در شمال غرب کشور ما کارخانه فولاد آذربایجان میانه است..

ادامه مطلب »
برش میلگرد- آهن مرکز

روش های برش میلگرد

برش میلگرد- میلگردها در استاندارهای مختلف A1، A2، A3 و A4 در بازار وجود دارند و در دو شکل آجدار و ساده عرضه می­گردند. طول میلگرد…

ادامه مطلب »
میلگرد کلاف- آهن مرکز

میلگرد کلاف و کاربردش

میلگرد کلاف و کاربردش – میلگردهای کلاف به‌صورت درهم‌ پیچیده و درهم‌تنیده به بازار ارائه می‌شوند. این نوع از میلگردها از انعطاف‌پذیری بسیار بالا

ادامه مطلب »
کوپلر میلگرد- آهن مرکز

کوپلر میلگرد

کوپلر میلگرد- کوپلر میلگرد نوعی اتصال مکانیکی است که در جهت اتصال میلگردها در هنگام آرماتوربندی استفاده می‌گردد…

ادامه مطلب »

ارائه فاکتور رسمی

ضمانت (قیمت، کیفیت و درستی اوزان اعلامی)

ارسال به تمام نقاط کشور

با نازلترین قیمت

جداول وزنی

اوزان مقاطع فولادی مختلف

اینستاگرام آهن مرکز

در اینستاگرام همراه ما شوید

کانال تلگرام آهن مرکز

در تلگرام همراه ما شوید

کانال واتس اپ آهن مرکز

در واتس اپ همراه ما شوید

همکاران و تامین کنندگان بخش تولید

همکاران و تامین کنندگان بخش تولید

مجموعه آهن مرکز با نام تجاری پولاد نشان گستران فردا و با بیش از ۲۰ سال تجربه در زمینه تهیه انواع آهن آلات و مقاطع فولادی و تامین‌ مایحتاج اساسی پروژه های صنعتی و عمرانی، با سرلوحه قرار دادن منشور اخلاقی و ارائه مشاوره و کارشناسی دقیق، آماده ارائه کالا و خدمات با مناسب ترین قیمت و بالاترین کیفیت به مشتریان عزیز است. مجموعه ما با مهیا نمودن بانک اطلاعات بسیار قوی در زمینه انواع تیر آهن و هاش، انواع میلگرد، انواع ورق های صنعتی و ساختمانی، انواع پروفیل سنگین و سبک، انواع لوله های صنعتی و ساختمانی و سایر مقاطع فولادی، با شما تا انتخاب بهترین و مناسب ترین کالا همراه خواهد بود. <<اعتماد شما سرمایه ماست>>

آدرس : بازار آهن (آهن مکان) فاز نهم مرکزی دفتر فروش (آهن مرکز)


ساعات کاری: شنبه الی چهارشنبه ۸:۳۰ الی ۱۸ پنجشنبه ها: ۸:۳۰ الی ۱۳


                                    تلفن: ۵۳۴۰۱ – ۰۲۱

مجوزهای کسب و کار

logo-samandehi

تمامی حقوق این سایت برای شرکت پولاد نشان گستران فردا (آهن مرکز) محفوظ است

©۱ ۲۰۲ Ahanmarkaz