سه شنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۰
سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۰

شماره تماس ۵۳۴۰۱

-۰۲۱

phone icon ahanmarkaz

-۰۲۱

قیمت هاش - آهن مرکز

می خواهید تیرآهن بخرید؟ گران نخرید

توصیه ما به شما توجه به وزن بار هنگام تحویل و قیمت آن

راهنمای مراحل خرید از آهن مرکز

تماس با کارشناسان فروش مجموعه آهن مرکز و ارائه اطلاعات محصول درخواستی من جمله نوع مقاطع فولادی، برند محصول،مقدار وغیره و دریافت مشاوره تخصصی دراین رابطه

دریافت پیش فاکتور محصول در کوتاه ترین زمان( وزن مطرح شده در پیش فاکتور به صورت تقریبی است)

تاییدیه پیش فاکتور و پرداخت مبلغ پیش فاکتور به حساب شرکت

دریافت شماره ردیف و ارائه شماره تحویل گیرنده بار به مرکز ما

دریافت فاکتور نهایی و تسویه نهایی مبلغ( مبنای تسویه باسکول مبدا است. که رسید آن توسط راننده به خریدار تحویل می گردد)

منشور اخلاقی سرلوحه ماست صداقت احترام اصیل نقدپذیری رعایت انصاف تعهد اخلاقی مشاوره مؤثر

دوری از هرگونه دادوستد ناروا گران فروشی کم فروشی مغایر فروشی

قیمت انواع هاش

قیمت هاش سبک (HEA)

نام

قیمت (تومان)

سایز

طول

هاش  سبک ۱۴ ذوب آهن ۱۲ متری

تماس بگیرید

۱۴

۱۲ متری

هاش  سبک ۱۶ ذوب آهن ۱۲ متری

تماس بگیرید

۱۶

۱۲ متری

هاش  سبک ۱۸ ذوب آهن ۱۲ متری

تماس بگیرید

۱۸

۱۲ متری

هاش  سبک ۲۰ ذوب آهن ۱۲ متری

تماس بگیرید

۲۰

۱۲ متری

هاش  سبک ۱۰ ترک-کره ۱۲ متری

تماس بگیرید

۱۰

۱۲ متری

هاش  سبک ۱۲ ترک-کره ۱۲ متری

تماس بگیرید

۱۲

۱۲ متری

هاش  سبک ۱۴ ترک-کره ۱۲ متری

تماس بگیرید

۱۴

۱۲ متری

هاش  سبک ۱۶ ترک-کره ۱۲ متری

تماس بگیرید

۱۶

۱۲ متری

هاش  سبک ۱۸ ترک-کره ۱۲ متری

تماس بگیرید

۱۸

۱۲ متری

هاش  سبک ۲۰ ترک-کره ۱۲ متری

تماس بگیرید

۲۰

۱۲ متری

هاش  سبک ۲۲ ترک-کره ۱۲ متری

تماس بگیرید

۲۲

۱۲ متری

هاش  سبک ۲۴ ترک-کره ۱۲ متری

تماس بگیرید

۲۴

۱۲ متری

هاش  سبک ۲۶ ترک-کره ۱۲ متری

تماس بگیرید

۲۶

۱۲ متری

هاش  سبک ۲۸ ترک-کره ۱۲ متری

تماس بگیرید

۲۸

۱۲ متری

هاش  سبک ۳۰ ترک-کره ۱۲ متری

تماس بگیرید

۳۰

۱۲ متری

هاش  سبک ۳۲ ترک-کره ۱۲ متری

تماس بگیرید

۳۲

۱۲ متری

هاش  سبک ۳۴ ترک-کره ۱۲ متری

تماس بگیرید

۳۴

۱۲ متری

هاش  سبک ۳۶ ترک-کره ۱۲ متری

تماس بگیرید

۳۶

۱۲ متری

هاش  سبک ۳۸ ترک-کره ۱۲ متری

تماس بگیرید

۳۸

۱۲ متری

هاش  سبک ۴۰ ترک-کره ۱۲ متری

تماس بگیرید

۴۰

۱۲ متری

هاش  سبک ۴۵ ترک-کره ۱۲ متری

تماس بگیرید

۴۵

۱۲ متری

هاش  سبک ۵۰ ترک-کره ۱۲ متری

تماس بگیرید

۵۰

۱۲ متری

هاش  سبک ۵۵ ترک-کره ۱۲ متری

تماس بگیرید

۵۵

۱۲ متری

هاش  سبک ۶۰ ترک-کره ۱۲ متری

تماس بگیرید

۶۰

۱۲ متری

هاش  سبک ۶۵ ترک-کره ۱۲ متری

تماس بگیرید

۶۵

۱۲ متری

هاش  سبک ۷۰ ترک-کره ۱۲ متری

تماس بگیرید

۷۰

۱۲ متری

هاش  سبک ۱۰۰ ترک-کره ۱۲ متری

تماس بگیرید

۱۰۰

۱۲ متری

قیمت هاش سنگین (HEB)

نام

قیمت (تومان)

سایز

طول

هاش  سنگین ۱۴ ذوب آهن ۱۲ متری

تماس بگیرید

۱۴

۱۲ متری

هاش  سنگین ۱۶ ذوب آهن ۱۲ متری

تماس بگیرید

۱۶

۱۲ متری

هاش  سنگین ۱۸ ذوب آهن ۱۲ متری

تماس بگیرید

۱۸

۱۲ متری

هاش  سنگین ۲۰ ذوب آهن ۱۲ متری

تماس بگیرید

۲۰

۱۲ متری

هاش  سنگین ۳۰ ذوب آهن ۱۲ متری

تماس بگیرید

۳۰

۱۲ متری

هاش  سنگین ۱۰ ترک-کره ۱۲ متری

تماس بگیرید

۱۰

۱۲ متری

هاش  سنگین ۱۲ ترک-کره ۱۲ متری

تماس بگیرید

۱۲

۱۲ متری

هاش  سنگین ۱۴ ترک-کره ۱۲ متری

تماس بگیرید

۱۴

۱۲ متری

هاش  سنگین ۱۶ ترک-کره ۱۲ متری

تماس بگیرید

۱۶

۱۲ متری

هاش  سنگین ۱۸ ترک-کره ۱۲ متری

تماس بگیرید

۱۸

۱۲ متری

هاش  سنگین ۲۰ ترک-کره ۱۲ متری

تماس بگیرید

۲۰

۱۲ متری

هاش  سنگین ۲۲ ترک-کره ۱۲ متری

تماس بگیرید

۲۲

۱۲ متری

هاش  سنگین ۲۴ ترک-کره ۱۲ متری

تماس بگیرید

۲۴

۱۲ متری

هاش  سنگین ۲۶ ترک-کره ۱۲ متری

تماس بگیرید

۲۶

۱۲ متری

هاش  سنگین ۲۸ ترک-کره ۱۲ متری

تماس بگیرید

۲۸

۱۲ متری

هاش  سنگین ۳۰ ترک-کره ۱۲ متری

تماس بگیرید

۳۰

۱۲ متری

هاش  سنگین ۳۲ ترک-کره ۱۲ متری

تماس بگیرید

۳۲

۱۲ متری

هاش  سنگین ۳۴ ترک-کره ۱۲ متری

تماس بگیرید

۳۴

۱۲ متری

هاش  سنگین ۳۶ ترک-کره ۱۲ متری

تماس بگیرید

۳۶

۱۲ متری

هاش  سنگین ۳۸ ترک-کره ۱۲ متری

تماس بگیرید

۳۸

۱۲ متری

هاش  سنگین ۴۰ ترک-کره ۱۲ متری

تماس بگیرید

۴۰

۱۲ متری

هاش  سنگین ۴۵ ترک-کره ۱۲ متری

تماس بگیرید

۴۵

۱۲ متری

هاش  سنگین ۵۰ ترک-کره ۱۲ متری

تماس بگیرید

۵۰

۱۲ متری

هاش  سنگین ۵۵ ترک-کره ۱۲ متری

تماس بگیرید

۵۵

۱۲ متری

هاش  سنگین ۶۰ ترک-کره ۱۲ متری

تماس بگیرید

۶۰

۱۲ متری

هاش  سنگین ۶۵ ترک-کره ۱۲ متری

تماس بگیرید

۶۵

۱۲ متری

هاش  سنگین ۷۰ ترک-کره ۱۲ متری

تماس بگیرید

۷۰

۱۲ متری

هاش  سنگین ۱۰۰ ترک-کره ۱۲ متری

تماس بگیرید

۱۰۰

۱۲ متری

می خواهید تیرآهن بخرید؟ گران نخرید

توصیه ما به شما توجه به وزن بار هنگام تحویل و قیمت آن

راهنمای مراحل خرید از آهن مرکز

تماس با کارشناسان فروش مجموعه آهن مرکز و ارائه اطلاعات محصول درخواستی من جمله نوع مقاطع فولادی، برند محصول،مقدار وغیره و دریافت مشاوره تخصصی دراین رابطه

دریافت پیش فاکتور محصول در کوتاه ترین زمان( وزن مطرح شده در پیش فاکتور به صورت تقریبی است)

تاییدیه پیش فاکتور و پرداخت مبلغ پیش فاکتور به حساب شرکت

دریافت شماره ردیف و ارائه شماره تحویل گیرنده بار به مرکز ما

دریافت فاکتور نهایی و تسویه نهایی مبلغ( مبنای تسویه باسکول مبدا است. که رسید آن توسط راننده به خریدار تحویل می گردد)

منشور اخلاقی سرلوحه ماست صداقت احترام اصیل نقدپذیری رعایت انصاف تعهد اخلاقی مشاوره مؤثر

دوری از هرگونه دادوستد ناروا گران فروشی کم فروشی مغایر فروشی

ذوب آهن اصفهان

ذوب آهن اصفهان

ذوب آهن اصفهان – کی از نام آشنا ترین تولید کنندگان میلگرد در سطح کشور کارخانه ذوب آهن اصفهان است.میگرد ذوب آهن و تیر آهن ذوب آهن …

ادامه مطلب »
تیر ورق- آهن مرکز

تیر ورق و کاربرد آن

تیر ورق و کاربرد آن- یکی از مقاطع فولادی بسیار مهم و کاربردی که نقش بسیار مهمی را در ایجاد سازه های عمرانی عظیم و بزرگ دارد تیر ورق یا…

ادامه مطلب »
گریتینگ-آهن مرکز

گریتینگ و انواع آن

گریتینگ و انواع آن – گریتینگ یکی از مصنوعات فلزی است که در بخش­های مختلف صنعت کارکردهای متعدد و متنوع­ ای دارا است.واژه گریتینگ

ادامه مطلب »
سنگ آهن-آهن مرکز

سنگ آهن

سنگ آهن-بدون شک یکی از مهم‌ترین و تأثیرگذارترین مواد معدنی که تأثیرات بسیار گسترده‌ای در روندهای صنعتی، اقتصادی و حتی سیاسی

ادامه مطلب »
سپری-آهن مرکز

سپری و کاربرد آن

سپری  و کاربرد آن-یکی دیگر از مقاطع فولادی پر کاربرد در صنایع ساختمانی و صنعتی سپری است. سپری یکی از پروفیل های T  شکل است.پروفیل سپری درآهن

ادامه مطلب »
خرید تیر آهن2-آهن مرکز

تیرآهن و انواع آن

تیرآهن و انواع آن ، یکی از پر کاربرد ترین مقاطع فولادی در صنعت ساخت و ساز تیرآهن است. این مقطع پر کاربرد بعضا در پروژه های صنعتی و ساختمانی.

ادامه مطلب »

ارائه فاکتور رسمی

ضمانت (قیمت، کیفیت و درستی اوزان اعلامی)

ارسال به تمام نقاط کشور

با نازلترین قیمت

جداول وزنی

اوزان مقاطع فولادی مختلف

اینستاگرام آهن مرکز

در اینستاگرام همراه ما شوید

کانال تلگرام آهن مرکز

در تلگرام همراه ما شوید

کانال واتس اپ آهن مرکز

در واتس اپ همراه ما شوید

همکاران و تامین کنندگان بخش تولید

همکاران و تامین کنندگان بخش تولید

مجموعه آهن مرکز با نام تجاری پولاد نشان گستران فردا و با بیش از ۲۰ سال تجربه در زمینه تهیه انواع آهن آلات و مقاطع فولادی و تامین‌ مایحتاج اساسی پروژه های صنعتی و عمرانی، با سرلوحه قرار دادن منشور اخلاقی و ارائه مشاوره و کارشناسی دقیق، آماده ارائه کالا و خدمات با مناسب ترین قیمت و بالاترین کیفیت به مشتریان عزیز است. مجموعه ما با مهیا نمودن بانک اطلاعات بسیار قوی در زمینه انواع تیر آهن و هاش، انواع میلگرد، انواع ورق های صنعتی و ساختمانی، انواع پروفیل سنگین و سبک، انواع لوله های صنعتی و ساختمانی و سایر مقاطع فولادی، با شما تا انتخاب بهترین و مناسب ترین کالا همراه خواهد بود. <<اعتماد شما سرمایه ماست>>

آدرس : بازار آهن (آهن مکان) فاز نهم مرکزی دفتر فروش (آهن مرکز)


ساعات کاری: شنبه الی چهارشنبه ۸:۳۰ الی ۱۸ پنجشنبه ها: ۸:۳۰ الی ۱۳


                                    تلفن: ۵۳۴۰۱ – ۰۲۱

مجوزهای کسب و کار

logo-samandehi