جداول وزنی

جدول وزنی میلگرد

سایز

۸

۱۰

۱۲

۱۴

۱۶

۱۸

۲۰

۲۲

۲۵

۲۸

۳۲

ذوب آهن

*

*

۵/۱۰

۵/۱۴

۵/۱۸

۲۴

۵/۲۹

۵/۳۵

۴۶

۵۸

۷۵

نیشابور

*

۵/۷

۵/۱۱

۶/۱۴

۱۹

۲۴

۴/۲۹

۴/۳۶

۵/۴۵

۵۷

*

آناهیتا

۲/۴

۵/۶

۱۰

۱۴

۱۸

۲۳

۲۸

۳۵

۴۴

۵۶

۷۳

میانه

*

۵/۷

۵/۱۰

۵/۱۴

۱۹

۲۴

۵/۲۹

۳۵

۵/۴۴

۵۸

۷۵

سیرجان

۴

۲/۷

۴/۱۰

۲/۱۴

۵/۱۸

۴/۲۳

۲۹

۳۵

۴۵

*

*

هیربد

*

۵/۷

۵/۱۰

۵/۱۴

۱۹

۲۴

۵/۲۹

۸/۳۵

۵/۴۴

۵۸

۷۶

کاشان

۵/۵

۵/۷

۵/۱۰

۵/۱۴

۱۹

۲۴

۵/۲۹

۳۶

۴۵

۵۶

۷۶

امیرکبیر

۵/۴

۵/۷

۵/۱۰

۵/۱۴

۱۹

۲۴

۲۹

۵/۳۵

۴۵

۵۶

*

بناب

۳/۴

۵/۶

۵/۱۱

۶/۱۳

۱۹

۲۴

۴/۲۹

۴/۳۶

۵/۴۵

۵۷

*

ابرکوه

*

۴/۷

۵/۱۰

۵/۱۴

۵/۱۸

۲۴

۵/۲۹

۸/۳۵

۴۶

۵۸

۷/۷۵

شاهرود

*

۲/۷

۴/۱۰

۲/۱۴

۵/۱۸

۲۳

۲۹

۳۵

۴۵

*

*

جدول وزنی تیرآهن

سایز

۱۲

۱۴

۱۶

۱۸

۲۰

۲۲

۲۴

۲۷

۳۰

ذوب آهن

۱۲۵

۱۵۵

۱۹۰

۲۲۶

۲۷۰

۳۱۵

۳۶۹

۴۳۴

۵۰۷

فایکو

*

۱۳۷

۱۷۳

۲۱۰

۲۴۷

۳۰۰

۳۵۰

*

*

فولاد یزد

*

۱۵۰

۱۸۰

۲۱۸

۲۵۷

۳۱۰

*

*

*

بناب

*

۱۲۷

*

*

۲۴۰

*

*

*

*

ماهان

*

۱۲۰

۱۶۵

۱۹۵

*

*

*

*

*

ناب تبریز

*

۱۳۷

۱۷۳

۲۱۲

*

*

*

*

*

اهواز

*

۱۳۶

۱۶۸

۲۱۷

*

*

*

*

*

جدول وزنی ورق سیاه

ردیف

طول ورق سیاه (m)

عرض ورق سیاه (m)

ضخامت ورق سیاه (mm)

وزن ورق سیاه (kg)

1

 ۲ 

۱

۲

۳۲

۲

 ۲

۱

۲.۵

۴۰

۳

۵/۲

۱.۲۵

۳

۷۵

۴

۶

۱.۵

۴

۲۸۸

۵

۶

۱.۵

۶

۴۳۲

۶

۶

۱.۵

۸

۵۷۶

۷

۶

۱.۵

۱۰

۷۲۱

۸

۶

۱.۵

۱۲

۸۶۵

۹

۶

۱.۵

۱۵

۱۰۸۰

۱۰

۶

۲

۲۰

۱۹۲۰

۱۱

۶

۲

۲۵

۲۴۰۱

جدول وزنی ورق روغنی

ردیف

طول ورق روغنی(m)

عرض ورق روغنی (mm)

ضخامت (mm)

وزن ورق روغنی (kg)

1

2

1

0.5

8

2

2

1

0.6

10

3

2

1

0.7

11

4

2

1

0.8

13

5

2

1

0.9

14

6

2

1

1

16

7

2

1

1.25

20

8

2

1

1.5

24

9

2.5

1.25

0.5

13

10

2.5

1.25

1.25

31

11

2.5

1.25

1.5

38

جدول وزنی ورق گالوانیزه

ردیف

طول ورق گالوانیزه (mm)

عرض ورق گالوانیزه (mm)

ضخامت ورق گالوانیزه (mm)

وزن ورق گالوانیزه (kg)

1

2000

1000

0.5

8

2

2000

1000

0.7

11

3

2000

1000

1

16

4

2000

1000

1.5

24

5

2000

1000

2

32

6

2500

1250

0.5

13

7

2500

1250

1

25

8

2500

1250

1.25

31

9

2500

1250

1.5

37

10

6000

1000

0.5

24

11

6000

1250

0.5

30

جدول وزنی پروفیل

ابعاد پروفیل

ضخامت ۲

ضخامت ۲/۵

ضخامت ۳

ضخامت ۴

۲۰×۱۰

۵

۷

۵/۸

۵/۱۱

۲۵×۱۰

۶

۳/۸

۱۰

۲/۱۲

۳۰×۱۰

۷

۵/۹

۳/۱۱

۱۵

۲۵×۱۵

۷

۵/۹

۳/۱۱

۱۵

۲۰×۲۰

۷

۴/۹

۳/۱۱

۱۵

۲۵×۲۵

۹

۱۲

۵/۱۴

۱۹

۲۰×۳۰

۹

۱۲

۵/۱۴

۱۹

۳۰×۳۰

۱۰

۱۴

۱۷

۶/۲۲

۵۰×۳۰

۱۵

۱۹

۲۳

۳۰

۶۰×۳۰

۱۷

۲۱

۲۵

۳۴

۳۵×۳۵

۱۳

۵/۱۶

۸/۱۹

۴/۲۶

۲۰×۴۰

۱۱

۱۴

۱۷

۵/۲۲

۳۰×۴۰

۱۳

۵/۱۶

۸/۱۹

۴/۲۶

۴۰×۴۰

۱۵

۱۹

۲۳

۳۰

۵۰×۴۰

۱۷

۲۱

۲۵

۳۴

۶۰×۴۰

۱۹

۲۴

۲۸

۶/۳۷

۸۰×۴۰

۲۳

۲۹

۳۴

۲/۴۰

۱۰۰×۴۰

۲۷

۳۳

۴۰

۷/۵۲

۲۰×۵۰

۱۳

۵/۱۶

۸/۱۹

۵/۳۶

۵۰×۵۰

۱۹

۲۴

۲۸

۷/۳۷

۲۰×۶۰

۱۵

۱۹

۲۲

۳۵

۶۰×۶۰

۲۳

۲۹

۳۴

۳/۴۳

۷۰×۷۰

۲۷

۳۳

۴۰

۸/۵۲

۹۰×۹۰

۳۴

۴۳

۵۱

۵۱/۶۸

جدول وزنی نبشی

سایز

وزن شاخه ۶ متری

وزن شاخه ۱۲متری

۳

۹

۱۸

۴

۱۴

۲۸

۵

۲۲

۴۴

۶

۳۲

۶۴

۸

۵۶

۱۱۲

۱۰

۹۰

۱۸۰

۱۲

۱۲۰

۲۴۰

۱۵

۱۹۰

۳۲۰

جدول وزنی ناودانی

سایز

وزن شاخه ۱۲ متری سبک

وزن شاخه ۱۲متری سنگین

۵

۵۴

۶۷

۵/۶

۷۳

۸۵

۸

۸۴

۱۲۷

۱۰

۱۰۰

۱۳۲

۱۲

۱۴۰

۱۶۰

۱۴

۱۵۵

۱۹۲

۱۶

۱۷۰

۲۲۵

۱۸

۲۲۵

۲۶۵

۲۰

 

۳۰۵

۲۲

 

۳۵۳

۲۴

 

۴۰۵

۲۶

 

۴۵۵

۲۸

 

۵۰۲

۳۰

 

۵۵۵

۴۰

 

۸۶۲