انواع گابیون

آهن مرکز- گابیون

انواع گابیون- توری گابیون در اصطلاح به قفس‌های توری اطلاق می‌گردد که درون آن‌ها از مواد مختلف من جمله‌ی سنگ و چوب و…برمی‌گردد..

توری حصاری و کاربرد آن

توری حصاری-آهن مرکز

توری حصاری و کاربرد آن- یکی از ابزارهای بسیار پرکاربرد و موثر برای محافظت و مشخص نمودن مرزها و حریم‌های گوناگون توری حصاری است