پروفیل یاران

پروفیل یاران

پروفیل یاران – از جمله تولید کنندگان مطرح لوله و پروفیل در سطح کشور می توان به کارخانه لوله و پروفیل یاران اشاره نمود

لوله مانیسمان چیست

خرید لوله مانیسمان-آهن مرکز

لوله مانیسمان چیست
انتقال مواد مختلف یکی از مواردی است که همواره در بخش های مختلف صنایع مورد توجه بود است. لوله های مانیسمان از جمله ابزاری هستند که در فرآیند انتقال موارد مختلف و بسیار حساس نقش بسیار مهمی را ایجاد می نماید. این نوع لوله اولین بار توسط مهندسی آلمانی به نام مانیسمان به کار رفت و در ایران با این نام شناخته شد.